Up

การบริหารความเสี่ยงเพื่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กร

 โครงการสัมมนาวิชาการผู้บริหารระดับสูง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่  27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
-----------------
 
การบริหารความเสี่ยงเพื่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กร
 
บรรยายโดย
 
ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
Powered by Phoca Download