Up

กลยุทธ์การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยในกำกับ

 โครงการสัมมนาวิชาการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่  27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

-----------------
 
กลยุทธ์การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยในกำกับ
 
บรรยายโดย
 
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
Powered by Phoca Download