Up

การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 โครงการสัมมนาวิชาการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่  27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

-----------------
 
การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
 
บรรยายโดย
 
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
Powered by Phoca Download