Up

หลักกฎหมายสำหรับผู้บริหาร

 โครงการสัมมนาวิชาการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่  27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

-----------------
 
หลักกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
 
บรรยายโดย
 
นายชุชาติ ศรีวรกร
ตุลากรหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
 
 
Powered by Phoca Download