Up

เอกสารประกอบโครงการอบรมฯ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ (เกณฑ์ใหม่)

 

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา(เกณฑ์ใหม่) ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑" ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และทางผู้จัดโครงการได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

 
 
Powered by Phoca Download