วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙

       เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๓ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน  อุฏฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้มีพระราชคุณูปการ พระคุณูปการ และคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้มีผลการเรียนและความประพฤติดี 

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา"มหามกุฏราชวิทยาลัย"ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบรมราชชนก และมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนการของพระภิกษุ สามเณร สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์เป็นประจำทุกปี

พระราชบัณฑิต อธิการบดีเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 

ผู้เข้ารับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนี้

ผู้มีจิตศรัทธาถวายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบรรพชิต

MBUNEWS

07/10/59

 

Share