มมร จัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา  เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน สกอ. ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

พระราชบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

      ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า เพื่อควบคุมคุณภาพและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ได้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน แล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และได้แนวทางการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ(CHE QA Online) และรวบรวมผลการดำเนินการสู่การตวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน

MBUNEWS

27/10/2016

Share