โครงการค่ายฝึกอบรมและพัฒนาเสริมความสามารถทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย "สืบสานพระราชปณิธาน ถวายงานผ่านทำนอง" การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐

      ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมจัดโครงการค่ายฝึกอบรมและพัฒนาเสริมความสามารถทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย "สืบสานพระราชปณิธาน ถวายงานผ่านทำนอง" การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

    เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยให้กับเยาวชนของชาติ และครูผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาไทยและศิลปศึกษาในสถานศึกษาให้ได้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สืบทอดถ่ายทอดศิลปวิทยาการและมรดกวัฒนธรรมทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติสืบไปและนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เผยแผ่พระพุทธศาสนาดำรงรักษาวัฒนธรรมของชาติ  ส่งเสริมเวทีแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมในระดับชาติ  ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถอ่านรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกได้ตามเอกสารด้านล่าง
 
 
 
Share