มมร จัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัด"โครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘" ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการระดับสถาบันในภาพรวม ได้คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาตามเกณฑ์ของสกอ. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ(CHE QA Online System) จากคณะกรรมการประเมินผ่านทางระบบออนไลน์ และเพื่อเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน ซึ่งการจัดโครงการนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

MBUNEWS

21/11/2016

Share