ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น๒ อาคารพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม  พระธีรวุฒิ สุธีรวุฑฺโฒ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและฝึกอบรม/เลขานุการคณะทำงานครงการฯ ได้ดำเนินงานจัดให้คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกผลงานทำการพิจารณาผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโครงการค่ายฝึกอบรมและพัฒนาเสริมความสามารถทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย "สืบสานพระราชปณิธาน ถวายงานผ่านทำนอง" การประกวดอ่นทำนองเสนาะและขับเสภา” ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้เข้าค่ายฝึกอบรมและทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศในระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

      คณะกรรมการรอบคัดเลือกผลงานประกอบด้วย 

๑.พระธีรวุฒิ สุธีรวุฑฺโฒ  ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและฝึกอบรม/เลขานุการคณะทำงานโครงการฯ
๒.นางประคอง ชลานุภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
๓.อาจารย์บุญสืบ เรืองนนท์ อ.ประจำสาขาวิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
๔.นางสาววิไลวรรณ บุญดี ครูโรงเรียนราชินีบน /นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
๕. นางสาววาศิกา พุทธสุวรรณ ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม/รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประกวดอ่าน พากย์ ขับ ร้อง ซร้องถวาย ระดับอุดมศึกษา 
   
         
        คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนด้วยความยุติธรรมที่ยืนหยัด และความสามารถเท่าที่มี  จึงขอประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ดังประกาศด้านล่างนี้ และขอให้ท่านรีบดำเนินการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการในรอบชิงชนะเลิศดังรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าวโดยด่วน ทั้งนี้ทางผู้ดำเนินโครงการได้นำส่งหนังสือแจ้งไปถึงต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารของท่านรับทราบและอนุมัติให้ท่านและนักเรียนมาราชการในรอบชิงชนะเลิศดังกล่าวโดยด่วนแล้ว
 
 
 
 
Share