๕ ธ.ค. ๕๙ เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)

- เจ้าอาวาสวัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จ.อ่างทอง

- เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)

- อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่ "พระเทพบัณฑิต"

 

 

 
Share