มจรและมมรร่วมจัด พิธีบรรพชา - อุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ พิธีบรรพชา - อุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษจิกายน ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากทั้งสองสถาบันสมัครเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในโครงการนี้จำนวน ๑๕๙ คน ซึ่งได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกันที่ หอประชุม ๔๘ พรรษา มจร จากนั้นได้แยกย้ายกันไปรับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน ๖๖ รูปที่วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร  จำนวน ๕๔ รูปที่วัด มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และจำนวนอีก ๓๙ รูปอุปสมบท ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อุปสมบทที่วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย อยุธยา จำนวน ๓๙ รูป

MBUNEWS

04/12/2016

 

 

 

 

 

Share