ฝ่ายทะเบียนและวัดผลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

       ฝ่ายทะเบียนและวัดผลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบบริการการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดไว้  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

       โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย มีการแบ่งช่วงการอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเจ้าหน้าที่จากวิทยาเขต มวก, สธ,ลน,ศศ และมปถ เข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนกลุ่มที่ ๒ ได้แก่วิทยาเขต อส ,รอ ,ศช ,วศก,และ วศย จัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมนั้นจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจในเรื่อง ระบบการเงิน ระบบบริการการศึกษา รวมไปถึงเรื่องแผนการเรียนการสอนและการจัดตารางเรียนตารางสอน 

ผู้เข้าร่วมการอบรมในกลุ่มที่ ๑

พระเทพบัณฑิต อธิการบดี  ให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า ระบบบริการการศึกษามีความสำคัญมากต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรมจึงควรตั้งใจเรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาประสิทธิภาพในส่วนงานของตนเอง  

 

 

การอบรมในกลุ่มที่ ๒ ช่วงระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

MBUNEWS

31/01/60

Share