มมร จัดพิธีบวงสรวงมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีบวงสรวงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ อาคารธรรมสถาน โดย พระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี  สำหรับลำดับขั้นตอนในพิธีนั้นเริ่มอธิการบดีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย   และคณะผู้บริหาร จุดธูปเทียนบูชาเท้าจตุโลกบาลทั้ง ๔ ต่อจากนั้นพระธรรมปาโมกข์  ทำพิธีเจิมบายศรี ถวายแผ่นทอง และน้ำหอม ประกาศเทวดา เจริญพระพุทธมนต์เทพนพเคราะห์  และคณะพราหมณ์ประกอบพิธีบรวงสรวง

พระธรรมปาโมกข์(สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการามวรวิหาร

พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

MBUNEWS

09/02/60

Share