อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

               เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในวโรกาสได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็น “สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐”

            โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มมร.วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม, มมร. วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่, มมร. วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น, มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย, มมร. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ,วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร, วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share