มมร จับมือ ศธ. - สำนักพุทธ จัดกิจกรรม MBU Challenge #2

              ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ ดร.บรรเจิดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม MBU Challenge #2 วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาเร่งดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา ที่ช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานมีความโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว “ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีความตั้งใจและมีความพยายาม ที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก และเยาวชนไทย ภูมิคุ้มกันที่ว่านี้ ก็คือ การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทยโดยอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา” "จากการที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม MBU Challenge#2 นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่มีความต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรม ตลอดจนเป็นการเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้นำเสนอทักษะความสามารถต่อสาธารณะ เป็นช่องทางส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความคิดและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาตนเองไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

 

 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกล่าวว่า มหกรรมการแข่งขัน - ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge #2 ประกอบไปด้วย การโต้คารมอุดมธรรม เป็นโครงการเผยแผ่หลักคำสอนตามพระพุทธศาสนาผ่านสื่อการโต้วาที ให้เยาวชนมีทักษะกระบวนการคิดและรู้จักศึกษาค้นคว้าความรู้แง่คิดมุมมองและเหตุผล เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการพูดอย่างมีวาทศิลป์ รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชนตามนโยบายค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นโครงการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ที่นับเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจเยือกเย็น รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน ลดปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ที่อาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้พระธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ อาตมาขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา และสามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสามารถดูข้อมูลการสมัครได้ที่ challenge.mbu.ac.th”

 

 

พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ด้าน นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม MBU Challenge#2 ในครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนาทายาทและเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก โดยอาศัยการปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของประเทศไทยของเรานั่นเอง “การที่ มมร ได้จัด กิจกรรม MBU Challenge #2 ขึ้นในครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนาทายาท โดยที่พระภิกษุและสามเณร ในสังกัดของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยให้การทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เท่ากับเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไป และเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก” นายประสงค์กล่าวทิ้งท้าย สำหรับผู้ที่สนใจ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา สามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถดูข้อมูลการสมัครได้ที่ challenge.mbu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-444-6000 ต่อ 1093,1094,1095 มือถือ 086-34199

 

 

 

 

นายประสงค์ จักรคำ

ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

นายพะโยม ชิณวงศ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

ดร.บรรเจิดพร สู่แสนสุข

รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

 

 

 

Share