กำหนดการพิธีซ้อมย่อยวิธีการรับประทานปริญญาบัตร (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๕๙

 

 

กำหนดการ

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (บรรพชิต)

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (คฤหัส)

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท (บรรพชิต)

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท (คฤหัส)

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

 

 

 
 
Share