ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำขอพร อธิการบดี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

         วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสรงน้ำขอพร พระเทพบัณฑิต อธิการบดี   และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันที่ทุกคนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที มีความปรารถนาดีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

MBUNEWS

23/04/60

Share