สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

       

 

 

        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีใจความว่า

 

 
Share