ประมวลภาพพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙

      ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมอบหมายให้ พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธี

      สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับประทานปริญญาบัตร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๓๗ รูป/คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๕๙๙ รูป/คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๕๒๘ รูป/คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ รูป/คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นบรรพชิต จำนวน ๔๒๙ รูป และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ จำนวน ๑,๗๐๘ คน

MBUNEWS

13/05/60

Share