สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙

 

       วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นับเป็นพระศาสนกิจแรกในการประทานปริญญาบัตร ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ ในรัชกาลที่ ๑๐


 

   ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาทว่าด้วยหลัก "ขันติธรรม" แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า

            “อาตมภาพมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันนี้ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าโดยลำดับ พร้อมทั้งขอแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ทุกรูป ทุกคน

             ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็น บัณฑิต สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอันมีเกียรติภูมิ มีประวัติความเป็นมาคู่กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ชาติไทย ย่อมมีหน้าที่ที่จะรักษาเกียรติภูมินั้น ๆ ให้ดำรงคงอยู่กับตนเสมอ บัณฑิตที่จะก้าวออกไปปฏิบัติภารธุระต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบนั้น ต้องมี ขันติธรรม ประจำใจ ต้องรู้จักอดทนอดกลั้น ไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ ตามอคติและอารมณ์ที่ตนชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้น

            ความอดทนอดกลั้นย่อมก่อให้เกิดการยั้งคิดและเป็นธรรมดาของมนุษย์เรา เมื่อยั้งคิดได้แล้วย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำ คำที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายมีสติยับยั้งและทบทวนการกระทำของท่านอยู่เสมอ ย่อมจะช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัยที่จะกระทำการใด ๆ ได้ละเอียดถ่องแท้ขึ้น ทำให้การพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจอันกระจ่างขึ้น ความคลาดเคลื่อนจากธรรมหรือบาปอกุศลย่อมจะไม่มีโอกาสกล้ำกรายมาสู่การคิด การพูด และการกระทำของผู้มีความยับยั้งชั่งใจ ถ้าท่านกระทำได้เช่นนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาเกียรติของความเป็นบัณฑิต และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัยโดยแท้

           ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย ประกอบกับความมีดวงจิตหนักแน่นมั่นคงในคุณธรรม จงอำนวยผลอันยิ่งใหญ่ คือ ความงอกงามไพบูลย์ในชีวิตของบัณฑิตใหม่ทุกรูป ทุกคน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ จงประสบความสุขสวัสดิ์ดีโดยทั่วกัน”

 

       สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับประทานปริญญาบัตร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๓๗ รูป/คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๕๙๙ รูป/คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๕๒๘ รูป/คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ รูป/คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นบรรพชิต จำนวน ๔๒๙ รูป และผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ จำนวน ๑,๗๐๘ คน

MBUNEWS

15/05/60

 
Share