ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม"

         ด้วยชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ"ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม" จึงขอเชิญชวนครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดโครงการ และดาวโหลดใบสมัครตามเอกสารด้านล่างนี้ ผู้สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ นี้ หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดในขั้นตอนใดๆ ติดต่อประสานงานได้ที่ พระธีรวุฒิ สุธีรวุฑฺโฒ โทร.๐๖ ๓๑๗๐ ๐๕๑๒

 

 

Share