สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการอบรม ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System

       สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเรื่อง ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการอบรมถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมการอบรมกว่า ๘๐ รูป/คน

         การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ เมื่อสถาบันมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแล้ว จำเป็นต้องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทำรายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กำหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ CHE QA Online System ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใน ๑๒๐ วัน

MBUNEWS

21/06/60

Share