มมร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และหลักสูตรกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU)

         เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และหลักสูตรกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU) โดยมี พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี โดยโครงการสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรรับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Share