สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

      สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ควบคุมคุณภาพและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ(CHE QA Online System) พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของ สกอ. และเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

MBUNEWS

13/07/60

Share