อธิการบดีนำคณะผู้บริหารเข้าถวายสักการะพระเถระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  และได้เข้าถวายสักการะ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ส่วนในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  ต่อจากนั้นเดินทางไปที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อเข้าถวายสักการะ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกระทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐

MBUNEWS

17/07/60

 

Share