มมร จัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีถวายสักการะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อกราบขอขมาคารวะและรับฟังโอวาทธรรม อันจะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษาจากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมในพิธี

MBUNEWS

21/07/2560

 

 

Share