ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้แทนคณาจารย์จากทุกคณะ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลและนโยบาย รูปแบบการเรียนการสอน และกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  

      ส่วนในวันที่สองนั้นกิจกรรมหลักจะเน้นไปทางกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ต่างๆ อีกทั้งยังได้เชิญศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์และแบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตอันเป็นประโยชน์ในรั้ว มมร นอกจากนี้ทางกองพัฒนานักศึกษายังได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเชิญวิทยากรและทีมงานจาก ปปส.ภาค ๗ มาบรรยายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากยาเสพติดแก่นักศึกษาใหม่ 

กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีมอบตัวเป็นศิษย์

02/08/60

MBUNEWS

Share