มมร ร่วมกับสำนักงาน ปปช จัดกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาบทเรียนการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวมตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ระดับอุดมศึกษา)

     ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐- พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปดโครงการพัฒนาบทเรียนการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยความรวมมือระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ภายใตกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาบทเรียนการแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ระดับอุดมศึกษา) ณ ห้องเรียนรวม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีบุคลากรและนักศึกษา ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าร่วมกว่า ๑๒๐รูป/คน 

    สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมนั้นจะมุ่งเน้นให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ทุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากรและนักศึกษา ในสังกัด มมร ทุกระดับ ให้สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพพระวิทยากรสอนศีลธรรมในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดการ ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยขึ้นในสังคม โดยใช้กลไกทางศาสนาเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่มีความรู้ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานในสร้างและขยายฐานเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนาเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนช่อสะอาด (ป.ป.ช.)   

     การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ประกอบดวย การบรรยายพิเศษหัวขอ “สถานการณการทุจริตในสังคมไทยและการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและประโยชน สวนรวม” โดย นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตกรรมการ ปปช  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวขอ “การสงเสริมจริยธรรมเพื่อปองกันการทุจริต”  โดยมีนายวรวุฒิ  แสงเฟืองเป็นวิทยากรผู้บรรยาย พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ แสดงมุมมองของแต่ละบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย พร้อมทั้งมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของการจัดกิจกรรม และตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ 

    สำหรับกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาบทเรียนการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ระดับอุดมศึกษา) ภายใต้โครงการพัฒนาบทเรียนการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นโครงการตามมติคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือในการ รณรงค์ป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)  ซึ่งกำหนดดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน การรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มมร ที่ได้ลงนามร่วมกันในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยเห็นชอบร่วมกันในการสนับสนุน เผยแพร่ และ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรและนักศึกษา ในสังกัด มมร ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนา

พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธี

นายสมชัย  ถิระวันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

MBUNEWS

24/08/60

Share