ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานวันอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานวันอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาท ซึ่งในปีนี้คณะศาสนาและปรัชญาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ดูแลรับผิดชอบดำเนินการจัดงาน มีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง ๔ คณะ ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาจากทุกคณะได้แสดงทัศนคติ มุมมองที่มีต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งการจัดงานในช่วงเช้ายังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐" โดย ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง "มมร อดีต ปัจจุบัน อนาคต " ซึ่งมีศิษย์เก่า มมร ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ๕ ท่าน คือ พระธรรมกิติเมธี , รศ.สุเชาว์  พลอยชุม , รศ.ดร. สรรเสริญ  อินทรัตน์ , ดร.เสน่ห์  เดชะวงศ์ และรศ.ดร. จำนง คันธิก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เริ่มจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๙ จนถึง ณ ปัจจุบันนี้รวมระยะเวลา ๗๑ ปี  โดยมีที่ตั้ง  ๑ ส่วนกลาง ๗ วิทยาเขต  ๓ วิทยาลัย  สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา มีนักศึกษาพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี คฤหัสถ์ เปิดการเรียน ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๙ ปริญญาโท เริ่มเรียน เมื่อวันที่ ๓  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ และปริญญาเอก เริ่มเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

MBUNEWS

19/09/60

 

Share