ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน –๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ทาง Internet  ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th , http://job.ocsc.go.th , http://scholar2.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็ปไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th

 

 

 
Share