มมร จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๐

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณ ในฐานะที่เคยปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมีผู้เกษียณ ๑๐ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

     ๑. พระเทพบัณฑิต

     ๒. พระศรีมงคลเมธี,ดร.

     ๓. ดร.วสิฐพัชร์  วาฤทธิ์

     ๔. นายอุทัย  ชุติวัชรมัย

     ๕. นายบุญสิน  บุตรพรหม

     ๖. นายภูสิต  วงศ์จอม

     ๗. นายขุนศักดิ์  สุขทำนา

     ๘. นายสิทธิพล  พงษ์เก่า

     ๙. รศ.เขียน  วันทนียตระกูล

     ๑๐. นางวรรณี  จิตพิภพ

MBUNEWS

25/09/60

Share