มมร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ ตามแผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนัวตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      กองแผนงานและสถาบันวิจัยญาณสังวรร่วมกันจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ ตามแผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนัวตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในช่วงระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมกว่า ๒๐๐ รูป/คน

      สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  มีขึ้นเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยของสถาบันวิจัยญาณสังวรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ พร้อมซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณการวิจัย,การกำกับติดตามงบประมาณการวิจัย และเพื่อนำข้อมูลจัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงบประมาณ(สงป) 

     ซึ่งรูปแบบการจัดการประชุมถูกแบ่งออกเป็นสองช่วง คือภาคบรรยายความรู้ในเรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย อ.สุนันทา  สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง กรอบการวิจัยของสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย , ดร.ปาน  กิมปี และ อ.ธเนศ  ต่วนชะเอม  นอกจากนี้วิทยากรทั้งสามท่านยังคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในส่วนของภาคปฏิบัติการ ทั้งการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย(research project) และแบบเสนอชุดโครงการวิจัย(research program)

พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ประธานในพิธีเปิดการประชุม

อ.สุนันทา  สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดร.ปาน  กิมปิ

MBUNEWS

10/10/60

Share