มมร จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการระดับสถาบันในภาพรวม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System) จากคณะกรรมการประเมินผ่านทางระบบออนไลน์ รวมไปถึงการเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน

      การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตึก B3 สำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่างๆและแจ้งผลการประเมินในภาพรวม ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ 

MBUNEWS

21/11/60