คณะกรรมการนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมคัดสรร"นักศึกษาต้นแบบ มมร ส่วนกลาง" เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่ดีพร้อมทั้งความรู้และความประพฤติ

        

คณะกรรมการนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ได้จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรและทุนการศึกษาผู้ที่ผ่านกิจกรรมคัดสรร"นักศึกษาต้นแบบ มมร ส่วนกลาง" เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต(B๗.๔) โดยมีพระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศณียบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

ทั้งนี้กิจกรรมการคัดสรร "นักศึกษาต้นแบบ มมร ส่วนกลาง" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ดำเนินการจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ซึ่งมีนักศึกษาทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ชั้นปีที่๑ และ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรร "นักศึกษาต้นแบบ" จำนวน ๑๒ รูป/คน โดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษา ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านพระพุทธศาสนา รวมถึงการประพฤติอาจารยวัตร และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม อันเป็นแบบอย่างที่ดีแด่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และสอดคล้องกับคติพจน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่า"ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์" 

       สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดสรรในครั้งแรกนี้มีทั้งหมด ๓รูป/คน คือ พระภานุวัฒน์ สุวฑฺฒโน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปี่ที่ ๑ , นายต้อง  นวลจันทร์  คณะศาสนาและปรัชญา  สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ , นางสาวเขมิกา  ต่างจิตร  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีก ๒ รูป/คน คือ สามเณรเทอดพงษ์  ชำนาญพล  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ ๒ และ นายเจนภพ  พรหมเพชร  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๑

นายภิเษก ด้วงสูงเนิน หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษาถวายทุนการศึกษาแก่พระนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดสรร

MBUNEWS

01/12/2560