คณะผู้แทนกรมการศาสนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเยือน มมร หารือแนวทางส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์

      ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ - พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พระมหาเวท เมศนัย รองประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว พร้อมด้วยท่าน คะนองลิต สีสมบูน อธิบดีกรมการศาสนา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีการหารือเรื่องแนวทางการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์และการศึกษาพระพุทธศาสนาของฆราวาส เปิดโอกาสให้พระสงฆ์สามเณรรวมถึงนักศึกษาคฤหัสถ์จากลาว ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตที่ใกล้เคียง เช่น วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย และวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีแผนให้เกิดโครงการร่วมมือทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างสองประเทศ

MBUNEWS

23/01/61

 

Share