มมร จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ รุ่นที่ ๖๕

        ฝ่ายอบรมกรรมฐาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติของพระนักศึกษา/นักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๔   โดยมีพระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาท ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวันตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน มีพระนักศึกษา/นักศึกษาคฤหัสถ์เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๔๔รูป/คน

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิชาการและมีความประพฤติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สมดังศาสนสุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์"

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้น คือมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคาดหวังว่าเมื่อพระนักศึกษา/นักศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติแล้ว จะทำให้สามารถนำสิ่งที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเอาชนะจิตใจตนเองพร้อมอุปสรรคทั้งหลายได้

30/01/61

Share