โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สำหรับพระสอนใหม่) ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมี พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาการทำงานของพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ประสบการณ์การสอนระหว่างพระสอนศีลธรรมด้วยกันเองอีกด้วย

Share