มมร ผนึกกำลังเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  แถลงข่าวการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3" ขึ้น โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ  กรมการศาสนา  นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์    

          พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา เปิดเผยว่า "นับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีการจัดทำสมัชชาโดยหมู่คณะสงฆ์ไทย โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายองค์กรชาวพุทธส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และพสกนิกรชาวไทย และร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตของพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนกลับมาในจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทย  โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักการทรงงาน อาทิ "รู้ รัก สามัคคี" เป็นหลักชัยในการดำเนินงาน ซึ่งรัชกาลปัจจุบันที่จะทรง

      สืบสานรักษาต่อยอด พระบรมราชปณิธาน และทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทฯรวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลปัจจุบัน คือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี”

      ซึ่งในการจัดสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 2 ครั้ง ในปี 2559 – 2560 โดยเฉพาะครั้งที่ 2 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมสมัชชาในระดับภูมิภาคขึ้น ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ วิทยาเขตล้านาจังหวัดเชียงใหม่  ภาคใต้วิทยาเขตศรีธรรมาโศก จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคอีสาน วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น  ภาคกลาง วิทยาเขตสิรินธร จังหวัดนครปฐม  เพื่อผลจากสมัชชาที่ได้จากการประชุมในระดับภูมิภาคนำเสนอต่อส่วนกลาง ซึ่งเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอในการร่วมแก้ไขปัญญาวิกฤตของพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนกลับมาและคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยนำผลลัพธ์ที่ได้เข้าสู่การรับรองปฏิญญาร่วมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

     ได้แก่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร) กระทรวงศึกษาธิการ ภาคีองค์กรชาวพุทธ แม่กองบาลี แม่กองธรรมสนามหลวง พระสงฆ์ ทั้งเถรวาท-มหายาน พุทธศาสนิกชน สื่อมวลชนและอื่นๆ พร้อมเสนอร่างปฏิญญาข้อเสนอนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งให้แก่รัฐบาลต่อไปเป็นที่เรียบร้อย

     สำหรับการจัดงานการประชุมวิชาการสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3  กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖1  ผ่านกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  และการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมไทย สังคมโลก” โดย พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, การนำเสนอความคิดเรื่อง “การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในยุค 4.0”    MBU Talk โดย  พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, นายอำนาจ  บัวศิริ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริต ภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.),   นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้แทนภาคเอกชน  กิจกรรมสัมมนาวิชาการในห้องย่อย ประกอบด้วย วัด ประชาชน รัฐ ซึ่งเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอในการร่วมแก้ไขปัญญาวิกฤตของพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนกลับมาและขับเคลื่อน เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

      สำหรับผลการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3  ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ www.mbu.ac.thหรือสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  โทร. ๐ ๒๖๑๘  ๗๗๘๑-๔  

Share