กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      พระเมธาวินัยรส , ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ดำเนินการจัดงานโดยกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูล นโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนะนำรูปแบบการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม รวมไปถึงการให้ส่วนงานต่างๆ ได้ชี้แจงข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และทราบถึงกฏระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

07/08/61

Share