คณะผู้บริหาร มมร เข้าแสดงมุทิตาต่อ อธิการบดี มจร

        วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดินทางไปยัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าแสดงมุทิตาต่อ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share