มมร เตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีประทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

มมร เตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีประทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ปีพุทธศักราชใหม่....มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระภิกษุสงฆ์และคฤหัส..ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นของประโยชน์ใช้สอยส่วนรวม และการเตรียมความพร้อมสามารถใช้ประกอบพิธีประทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้

 

 


    การก่อสร้างใช้หลัก ๓ ท.ทยอยใช้ ทยอยเรียน ทยอยสร้าง อาคารสถานที่เป็นส่วนพื้นที่ ที่จำเป็นช่วยอำนวยความสะดวกความสบายแก่นักศึกษาทุกท่าน สถานที่การศึกษา มีองค์ประกอบหลายอย่างและที่สำคัญคือ ๑.สถานที่ ร่มรื่นน่าอยู่...เป็นด่านแรกที่ผู้เข้ามาศึกษาจะพบเห็นเกิดความประทับใจ ๒.วิชาการในแง่มุมแนวทางพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยทางโลกไม่มี ๓.การสร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นความเป็น มมร สิ่งดังกล่าวเป็นหน้าที่บุคลากรทุกรูปทุกท่านเป็นต้นแบบที่ดี ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นระยะ ๆ

Share