สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ ๕๕ ปีแห่งการผนวช ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายกนก แสนประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบ ๕๕ปี
แห่งการผนวชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
ทรงเป็นพุทธมามกะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงปฏิบัติศาสนกิจน้อยใหญ่
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่คณะสงฆ์
และทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังยืนด้วยพระราชศรัทธาอันแน่วแน่
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยส่วนภูมิภาคจัดขึ้นที่จังหวัดทุกจังหวัด ส่วนกลางจัดขึ้นที่พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๘๔ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์
การเจริญจิตตภาวนา การแสดงนิทรรศการ
การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติของพระสงฆ์และฆราวาส  ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๔สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน
เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. โดยพระภิกษุสงฆ์ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม
ที่สวนเวฬุวัน  ส่วนฆราวาสลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม
ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ต่อจากนั้นปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์      พิธีตักบาตรพระสงฆ์  ณ
ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐
น.  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เวลา ๐๘.๑๙ น.
นายกรัฐมนตรี
เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทาง-พระพุทธศาสนา
ส่วนวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๑.๐๐น. มีการบรรยายธรรมเรื่อง
"พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม"  โดยพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค
๑๕  เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐมโอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ
๕๕ ปี แห่งการผนวช  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๒, ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒-๓สำนักงานพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Share