มมร จัดโครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรจากวิทยาเขต

        เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ฝ่ายธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรจากวิทยาเขต ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผศ.สุริวัตรจันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวให้คำแนะนำก่อนเริ่มการอบรม มีวิทยากรจาก บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ผู้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาแนะนำการใช้งานระบบและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรจากวิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมอบรมอย่างมากมาย และในช่วงปิดการอบรม ท่านพระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ, ดร. หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและกว่าวปิดการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share