มมร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้กับพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ ๑๘

       (๑๑/๐๕/๒๕๖๒) - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์คณะธรรมยุต จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้กับพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ ๑๘  ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบนโยบายของมหาวิทยาลัย พระเมธาวินัยรส รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมฯ ได้มอบนโยบายของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ พระครูปลัดกวีวัฒน์ ดร. หัวสำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร ได้ถวายบรรยายเรื่อง “แนวทางการสอนพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

       ทางโครงการได้เชิญวิทยากรทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมาบรรยายถวายความรู้ผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งในด้านการเขียนแผนการสอน เทคนิควัดผลและประเมินผลการสอนวิชาพระพุทศาสนา การใช้สื่อในการสอนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน อบรมวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลของพระสอนศีลธรรม มมร รวมไปถึงการอบรมวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีคณะวิทยากรจาก  สำนักงานป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาบรรยายในเรื่อง การสร้างค่านิยมการป้องกันทุจริตสำหรับนักเรียน โดยมุ่งหวังให้พระสอนศีลธรรมใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการปลูกฝังค่านิยมสุจริต ต่อต้านและป้องกันการทุจริตแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

การบรรยายเรื่อง การสร้างค่านิยมการป้องกันการทุจริต โดยคณะวิทยากรจาก ป.ป.ช. และการบรรยายในหัวข้อ การจัดการการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(Data Base)

 

Share