มมร จัดปฏิบัติธรรม "ศุกร์ถึงธรรม...สุขถึงใจ" ปีที่ ๒

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและวัดทองเนียม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสดวมนต์และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม "ศุกร์ถึงธรรม... สุขถึงใจ" ปีที่ ๒ (วันศุกร์แรกของทุกเดือน)

ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

Share