ความคืบหน้าการก่อสร้าง มมร

          วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ความคืบหน้าการก่อสร้าง มมร บางส่วนของพื้นที่ ณ ขณะนี้ เพื่อการพัฒนา เพื่อความเหมาะสม และความพอเพียงในการศึกษาตามภารกิจใน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐" ด้วยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ "โครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ และรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี (๕ ตุลาคม ๒๕๔๗) ได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในระยะการดำเนินการ ๕ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ .... ในขณะนั้น คณะทำงาน มมร นำโดย พระราชเมธาภรณ์ ในขณะนั้นคือพระเทพปริยัติวิมล / นายณรงค์ จันทร์ลำภู / นายสุริวัตร จันทร์โสภา / นางชูศรี โสทธยาศัย และคณะร่วมชี้แจง ครม. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗   ทุกท่านเป็นผู้บุกเบิกการก่อสร้าง มมร  โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตอธิการบดีรูปที่ ๓ ด้วยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ ดำเนินการมอบหมายให้พระเทพปริยัติวิมล และคณะทำงาน การก่อสร้าง มมร แห่งใหม่ การก่อสร้างได้ดำเนินไปตามระยะเวลา ที่ได้ให้กับ ครม. อนุมัติงบประมาณ  ผลงานดังกล่าวได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์ คณะทำงานทุกท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจ  มันสมองที่ต้องรับภาระงานที่หนักอย่างยิ่ง สำหรับคณะทำงานที่ต้องบุกเบิกพื้นที่ ๑๘๐  ไร่ อย่างจริงจังไม่ย่อท้อ จนกระทั่ง มมร สถานที่แห่งใหม่เกิดขึ้นจริงและเปิดใช้สอยพื้นที่ได้จริง ถึง ณ ปัจจุบันนี้

 

ภาพ ณ ปัจจุบัน การก่อสร้าง  มมร พื้นที่บางส่วน เป็นภาระงานที่สำคัญมากในขณะนี้  ต้องก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์

ด้วยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำเนิน การ "โครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ 

(ภาพผังแม่บบทการก่อสร้าง มมร ที่ต้องก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์)

เข้ารับกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ใช้ในการก่อสร้าง มมร แห่งใหม่ ที่ดินการก่อสร้าง วัดกุฏกษัตริยารามได้อนุญาตให้ใช้ที่ ดินที่ธรณีสงฆ์โฉนดเลขที่ ๘๖๑๓ เลขที่ดิน ๒ หน้าสำรวจ ๓๑ เนื้อที่ ๑๘๐ ไร่ (ความกว้างส่วนหน้า ๓๐๐ เมตร ความยาวส่วนลึก ๑,๐๐๐ เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) ติดถนนศาลายา - นครชัยศรี

เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม อธิการบดีรูปที่ ๒ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  อธิการบดีรูปที่ ๓
และพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีรูปที่ ๔  ภาระ งานที่เข้าใจธรรม..ปฏิบัติตามแนวบูรพาจารย์ ด้วยความเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน  ที่จะกระทำ ภาระหน้าที่อันประเสริฐ (ภาพเมื่อ ๒๐ มี.ค. ๒๕๔๙)

 

ต้นแบบผังแม่บท  ที่คณะทำงาน ร่วมให้ความคิดเห็นเสนอแนะโดย(พระเทพปริยัติวิมลและคณะทำงานบุกเบิก)

 

นำโดย พระราชเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในขณะนั้น คือพระเทพปริยัติวิมล/ นายณรงค์ จันทร์ลำภู / นายสุริวัตร จันทร์โสภา / นางชูศรี โสทธยาศัย และคณะร่วมชี้แจง ครม. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทุกรูปทุกท่านเป็นผู้บุกเบิกการก่อสร้าง มมร

การสะสางงานการก่อสร้างต่อ เป็นสิ่งสำคัญ ต้องใช้ความอดทนต่อความยากลำบาก อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต
ในภาระงานที่ต้องทำ ต้องเสียสละ อุทิศกายและใจ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้นั้นได้ชื่อว่า "ผู้มีธรรม"

Share