ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

 

 

 

Share