มมร ร่วมงาน ICT (๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก)

     งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด " ๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก" ชวนกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบทั่วไทย.....

" เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคมนี้   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้สักการะตลอดงาน

 

มมรict

ในปีนี้ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดำเนินการในเต็นท์ ICT คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,กระทรวงมหาดไทย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet), สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง,ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, เปรียญธรรมสมาคม, ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  ม.ศิลปากร  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ม.เทคโนโลยีพระนครเหนือ  ม.สวนสุนันทา  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี บ.ทีโอที จำกัด(มหาชน)สำนักส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ZIPA) บ.สีฮาโต จำกัด,วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการภาษานุสรณ์บางแค, บ.ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, บ.โตโยต้า พารากอนมอเตอร์ จำกัด,  บ.บุญเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, สมาคมนักวิ่งแห่งประเทศไทย,  ร่วมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและมีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมการสื่อสารด้วย ICT

มมรict

มมรict

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย อธิการบดีมอบหมายให้ รก.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พระครูโสภณศาสนกิจ) และคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรม ICT เผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยนำเทคโนโลยีมาใช้  โดยให้การสนับสนุนเครื่อง  Computer และวางระบบ Network  เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ณ เต็นท์ ICT

มมรict

เต็นท์  ICT

มมรict

มมรict

มมรict

มมรict

มมรict

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  ณ ท้องสนามหลวง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาหลายรายการ เช่น การจัดแข่งขันเกมส์ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา  ร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชา  การถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ WBTV , บ.ทีโอที จัดให้บริการ Wifi  ฟรีทั่วสนามหลวง

มมรict

มมรict

มมรict

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะผ่านระบบสารสนเทศ

มมรict

ชมข่าวสารธรรมะเว็บไซต์พระพุทธศาสนา

มมรict

Share