มมร ถวายความเคารพ และความอาลัยแด่..เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มรณภาพลงแล้ว ในเวลา ๐๘.๔๑ น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท สิริอายุ ๘๕ ปี ๖ เดือน จากอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ในแวดวงคณะสงฆ์ นอกจากจะนำความโศกเศร้ามาสู่ศิษยานุศิษย์แล้ว นับว่าได้สูญเสียพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้ว่ารากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน
 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโกศไม้ ๑๒ ตามสมณศักดิ์ เพื่อใช้บรรจุสรีระสังขาร พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา ๗ วัน ทางวัดสระเกศ จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำศพ และร่วมฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทุกคืน

 

 
ประวัติพอสังเขป สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
 
          สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เกิดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ณ บ้านเฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย ได้อุปสมบทที่วัดสระเกศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เคยเป็นผู้รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเป็นพระเถระที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุดของมหาเถรสมาคม  จะกล่าวได้ว่า  ความสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลก  เกิดจากการวางรากฐานที่สำคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ผู้เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลก เป็นเหตุให้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตได้ยึดเป็นแนวทางอันเดียวกัน  เป็นที่มาแห่งความสำเร็จของงานพระศาสนาในต่างประเทศ  ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ไพศาลไป เป็นที่พักพิงทางด้านจิตใจแก่ชาวไทย และประชาชนในต่างประเทศทั่วโลก ในปัจจุบัน

 

 

 

 

MBU News..รายงาน

13/08/56 เวลา 11.16 น.

 
Share